Privatumo politika

UAB Du restoranai, juridinio asmens kodas 305549963, adresas Verkių g. 29J, Vilnius (toliau – Bendrovė, arba mes) įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis ir naršant Bendrovės interneto svetainėje www.belgai.lt (toliau – Interneto svetainė).

Ši privatumo politika nustato, kokią informaciją Bendrovė renka, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugoma. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba naršydami mūsų Interneto svetainėje, sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis.

Visi  asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: info@belgai.lt.

 

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

1.1 Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojai ir privatumo politikos aprėptis

Asmens duomenys, kurie yra pateikiami Interneto svetainėje ar jos surenkami, yra valdomi Bendrovės.

Ši privatumo politika yra taikoma bet kuriam Bendrovės valdomam tinklalapiui ir bet kuriai Bendrovės teikiamai paslaugai, nesvarbu kokius įrenginius Interneto svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas) naudoja apsilankymui Interneto svetainėje.

Ši privatumo politika netaikoma Interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis. Ši privatumo politika yra taikoma tiek Bendrovės klientams – fiziniams asmenims, tiek juridinių asmenų atstovams.

Bendrovė gali pasitelkti trečiuosius asmenis Lankytojų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

1.2 Renkama informacija

Susikuriant paskyrą ar prisijungiant per socialinio tinklo (Facebook, Google+) paskyrą ir priimant užsakymus renkami ir tvarkomi šie Lankytojų duomenys:

 • Vardas, pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris);
 • Jeigu pageidaujama, kad užsakymas būtų pristatytas į namus ar darbovietę – adresas;
 • Paskyros prisijungimo duomenys;
 • Užsakymų (pirktų prekių) istorija;
 • Įvykdžius apmokėjimą bankiniu pavedimu – Lankytojo banko sąskaitos informacija.

Bendrovė renka ir tvarko techninius Interneto svetainės lankytojų duomenis pasitelkdama slapukus.

Kiekvieną karta apsilankant Interneto svetainėje, Bendrovė renka ir tvarko toliau išvardintus techninius asmens duomenis:

 • Lankytojo įrenginio IP adresą;
 • Prisijungimo prie Interneto svetainės datą ir laiką;
 • Interneto puslapio, iš kurio prisijungiama prie Interneto svetainės, pavadinimą ir URL adresą;
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenis;
 • Lankytojo interneto tiekėjo informaciją;
 • Lankytojo geografinius duomenis, kalbos nustatymus;
 • Gali būti renkama ir kita susijusi techninė informacija.

Šie techniniai duomenys yra renkami automatiškai, be jokių papildomų Lankytojo veiksmų. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir jų pagalba atliekamą asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite su Bendrovės Slapukų politika.

Bendrovė taip pat gali tvarkyti ir kitus duomenis apie Lankytoją, pateikiamus jo paties iniciatyva el. paštu ar per kitą Bendrovės naudojamą informacinę sistemą, prieinamą Interneto svetainėje. Tai gali būti tokie duomenys, kaip:

 • Lankytojo vardas, pavardė;
 • Kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas, namų adresas);
 • Kita asmeninė informacija, identifikuojanti Lankytoją;
 • Užklausos, pranešimo, skundo turinys.

Sąrašas nėra baigtinis, kadangi, esant specialiems atvejams bei priklausomai nuo Lankytojo kreipimosi į Bendrovę priežasties bei pageidavimų ir norint pasiekti šioje privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovei gali prireikti surinkti papildomos informacijos.

1.3 Asmens duomenų naudojimas

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Lankytojui naudotis Interneto svetaine efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

 • Jūsų paskyros sukūrimui ir administravimui;
 • tinkamam mūsų sutartinių įsipareigojimų (t. y. užsakymų priėmimo, pristatymo) vykdymo užtikrinimui;
 • patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam Interneto svetainės funkcionavimui;
 • sklandaus Interneto svetainės administravimui užtikrinti;
 • savalaikiam ir tinkamam Jūsų užklausų, prašymų nagrinėjimui ir atsakymų į juos pateikimui;
 • tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami Interneto svetainės turinį bei Bendrovės teikiamas paslaugas;
 • kitiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

1.4 Asmens duomenų saugojimas

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

 • Paskyros informacija (registracijos duomenys) bus saugoma tol, kol ja naudositės arba išreikšite norą ją ištrinti. Mes paskyrą ištrinsime po [2-3] metų nuo paskutinio aktyvumo paskyroje datos;
 • Pirkimo (užsakymų) istoriją saugosime [5] metus, nebent Jūsų paskyra bus ištrinta;
 • Pateiktus skundus, užklausas saugosime [6] mėnesius po jų įvykdymo.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus; ar
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

1.5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis:

 • sutarties su Lankytoju pagrindu, t. y. tuomet, kai Lankytojas susikuria paskyrą ir (ar) užsisako mūsų siūlomas prekes ar paslaugas;
 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Interneto svetainę ir pan.);
 • tam, kad vykdytume savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai.

Lankytojo sutikimas, kaip teisinis pagrindas, naudojamas trečiųjų asmenų prieigos prie informacijos ir kitais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas sutikimu. Lankytojai gali atšaukti duotą sutikimą jų asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, Bendrovė nebetvarkys asmens duomenų iš karto Lankytojui atšaukus sutikimą.

1.6. Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo Bendrovės gali būti pateikti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais. 

Be to, tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). Primename, kad ne ES valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino, administravimo paslaugomis, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės, statistikos), naujienlaiškių siuntimo paslaugomis, kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Lankytojo asmens duomenų. Šiuo atveju Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

 

2. INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ TEISĖS

Lankytojams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga. Šios teisės yra:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Lankytoju susijusius asmens duomenis;
 • teisė reikalauti, kad Bendrovė perduotų visą ar dalį Lankytojo pateiktos informacijos Lankytojui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą); teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt, arba kitos Europos sąjungos valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, priežiūros institucijai. Rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais asmenimis Bendrovėje žemiau nurodytais kontaktais, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės į mus el. paštu: info@belgai.lt. Bendrovė informuoja, kad kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės Bendrovė gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai Jus identifikuotų.

 

3. DUOMENŲ APSAUGA

Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Bendrovė rekomenduoja Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų;
 • savo paskyrai susikurti sunkiai atspėjamą slaptažodį ir nenaudoti jo kituose tinklalapiuose;
 • atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

 

Ši privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje datos.

Dienos pietūs
Dienos pietums midijos
12:00 - 16:00

.

Mes esame
Rūdninkų g. 15/46, Vilnius
Žiūrėti žemėlapyje

Susisiekite

+370 658 36735
info@belgai.lt
DARBO LAIKAS

I – II
17:00 – 22:00

III
12:00 – 22:00

IV – V
12:00 – 22:00

VI
11:00 – 22:00

VII
11:00 – 20:00

Prijaukinta - Webas.lt

Rezervacija laikinai neveikia

Vardas *
El. paštas *
Telefonas
Data
Laikas
Žmonės
Restorano erdvė
Žinutės tekstas *
 • Atsiprašome, rezervacija internetu laikinai neveikia. Rezervuoti staliuką galite paskambine telefonu +37065836735